Certyfikowane zawody

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest stosowani narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach działających na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w poziomie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i wszystkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, branych w ruchu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz punkty kontrolne, które grają w strefach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia dostające się w takich strefach powinny być odpowiednie certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt brany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie nowe urządzenia. Stanowią zatem w szczególności odpylające instalacje ATEX będące na przykład w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca robiąca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w mieszkaniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w dyrektywie, powinien być opracowany razem z zawartymi w niej informacjami, co w praktyce ma zmierzać do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz podniesienia zakresu bezpieczeństwa ludzi oraz urządzeń (oraz środowiska) działających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.