Dyrektywa w unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do zysku w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedno z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

comarch erp optima onlineComarch ERP Optima | Systemy ERP | POLKAS

W Polsce ATEX opisany stał w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dla narzędzi oraz sposobów ochronnych przeznaczonych do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE).
W zasadzie określono w twórz szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, które wymaga spełniać produkt w zależności od otoczenia w jakim będzie on przyjmowany. Należy przecież mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne wynikające z innych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz stanowić wymagane prawem certyfikaty.
Głównym środowiskiem, w jakim stosowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich stania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być niezwłocznie wycofany z rynku. Sprzyja to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym stanowisku pracy praktycznie do niczego.
Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna “Barbara” Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.