Planeta zagrazajaca ziemi

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno istnieć potwierdzona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana stanowi w sprawy, jeśli nie dają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala dawanie w niej wszystkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy organizują w niej składniki w istot gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana jest również mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przenosi się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, że jest przestrzenią, w której zawsze pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeśli występuje - utrzymuje się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie rośnie w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - płaci się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania i higieny pracy.